Thông báo về việc bổ sung thời gian tham gia đăng ký mua BHYT - BHTN cho sinh viên năm học 2016 - 2017

Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc bổ sung thời gian tham gia đăng ký mua BHYT - BHTN

Lưu ý: SV là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo qui định của luật BHYT

 Sinh viên xem thông báo (tại đây)

Danh sách nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý I năm 2017 (xem tại đây)