Ngành Mắt Kính

GIỚI THIỆU NGÀNH MẮT KÍNH

-  Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật viên mắt kính được thiết kế để đào tạo Kỹ thuật viên làm việc trong ngành kính thuốc, có kiến thức và kỹ năng cung cấp kính thuốc ở trình độ trung cấp; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, khách quan, có ý thức học tập vươn lên; có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân; hành nghề theo pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

-  Chương trình được dạy trong hai năm, gồm 1905 tiết học tập trung và 280 Giờ thực tập tại cơ sở. Sau khi hoàn tất chương trình, người học có thể làm việc trong cửa hàng kính thuốc, các phòng khám chuyên khoa mắt, khoa mắt của bệnh viện các tuyến.

-  Chương trình trung cấp Kỹ thuật viên mắt kính được thiết kế để đảm bảo rằng người học sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng thực hành cần thiết để trở thành Kỹ thuật viên được cấp phép. Chương trình giúp cho người học phát triển những kỹ năng tương tác và giao tiếp chuyên nghiệp để chuẩn bị cho người học tiếp xúc với khách hàng trong nơi làm việc.

-  Những môn học trong chương trình nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng và đảm bảo rằng người học có được trình độ cần thiết về học thuật và chuyên môn để thành công trong công việc. các môn học bao gồm các nội dung cơ bản về chính trị, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, an ninh -  quốc phòng, giải phẩu học mắt, các bệnh lý mắt, tật khúc xạ, chẩn đoán tật khúc xạ, mài lắp kính thuốc, tư vấn sử dụng kính, giao tiếp trong công việc, tính năng của kính và gọng, chăm sóc khách hàng.

-  Người học sẽ thực tập và ứng dụng kiến thức, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng chuyên môn ngành mắt kính tại môi trường làm việc thực tế. Trong suốt quá trình thực tập chuyên môn, sẽ có sự liên lạc giữa người giám sát tại nơi làm việc và giáo viên hướng dẫn, người học sẽ được làm việc với hàng loạt đối tượng đa dạng về điều kiện tuổi tác, thị lực và tình trạng khúc xạ để người học đạt được những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết.

 

                                                                                     Tp.HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2014

                                                                                   TRƯỞNG KHOA